Primarul Chițac mai încearcă, o dată, adiționarea contractului de salubrizare

Primarul Vergil Chițac a convocat Consiliul local al Municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 29 iunie 2022, ora 12.00. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.   

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.05.2022;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.05.2022;

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2022;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice , faza de documentație  de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. Soveja/Zorelelor și sensul giratoriu Pescărie intersecție cu Aleea Studenților”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societății Termoficare Constanța SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători – panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției;iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 3

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 425/2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune nr. 70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea programului social ”Să ajutăm împreună”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul Constanța la unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanță/asistență juridică  și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995,  în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, delimitat de bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator Building Project & Plans SRL (fostă New Home Construct SA); iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 312/2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Euroțiglă SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+4-5-7E – locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire hale de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire hală de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Industrială, str. Depozitelor și limite cadastrale, inițiator Silk Route Shipping SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 202/2020; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente, zona Campus universitar, Baza nautică lac Siutghiol, investitor CERONAV; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafață de 1100 mp situat în Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în vederea edificării unui lăcaș de cult; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240/2022 privind aprobarea scoaterii din fucţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 110183/25.05.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel/Restaurant Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.12.2011; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2 , nr. 4 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța, în contextul Covid-19”; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

V.I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.